Istiyanto.Com - Matematika dan Komputer

Menentukan koordinat titik balik fungsi kuadrat

Bagaimanakah menentukan koordinat titik balik fungsi kuadrat? Berikut contoh soalnya: Koordinat titik balik fungsi kuadrat: adalah …. A.    (1,1) B.    (-1,1) C.    (1,-1) D.    (2,-1) E.    (-2,1)